اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

الگوريتمي جديد براي تخمين مولفه dc ميراشونده در رله گذاري ديجيتال

زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)

زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد

ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل

پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي

تحليل قابليت کارايي سيستم: معيارها، يک الگوريتم و يک مطالعه موردي

الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست

وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore

مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير

شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)

ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه

رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)

سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"

ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع

حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي

قفل هاي تطبيقي: ترکيب تراکنش ها و قفل ها به منظور همروندي موثر و کارآمد

ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبکه هاي عصبي

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)

ENGLISH

TITLE:  A fuzzy-based approach for optimal allocation and sizing of capacitor banks
Abstract— This paper proposes a fuzzy set optimization approach for capacitor allocation in radial distribution system. In this approach, a membership function for voltage profile constraint has been used. Moreover, another membership function incorporating feeder section active power losses and total power losses constraints has been proposed. This membership function indirectly imposes thermal capability of the feeder on the optimization process. The proposed approach has been applied to 9-bus and 34-bus radial distribution systems. The results have been compared with those of two fuzzy approaches in literature. The comparison showed the effectiveness of the proposed approach for optimizing the sizes and locations of the capacitor with running and total cost reduction.
Keywords— Distribution systems, Capacitor allocation, Fuzzy sets theory
توضيح و دانلود متن مقاله
خريد مقاله

فارسي

عنوان:  معرفی یک روش مبتنی بر تکنیک فازی برای تعیین سایز و نیز جایابی بهینه بانک های خازنی
چکيده:  مقاله حاضر، یک روش بهینه سازی مجموعه فازی را برای جایابی خازن در سیستم توزیع شعاعی، پیشنهاد می نماید. در این روش، از یک تابع عضویت در مورد قید پروفایل ولتاژ استفاده شده است. بعلاوه در این روش، یک تابع عضویت دیگر نیز که قیود مربوط به تلفات توان اکتیو بخش feeder و مجموع تلفات توان را با یکدیگر ترکیب می نماید، پیشنهاد شده است. این تابع عضویت به صورت غیر مستقیم، اثر ظرفیت حرارتی تغذیه کننده را بر فرآیند بهینه سازی در نظر می گیرد. روش پیشنهادی به سیستم های توزیع شعاعی با 9 شین و 34 شین اعمال می شود. نتایج حاصل از این روش با نتایج دو روش فازی موجود در متون علمی درباره این موضوع، مقایسه شده اند. مقایسه انجام شده، کارایی روش پیشنهادی مورد استفاده در بهینه سازی ابعاد و موقعیت های خازن را به لحاظ کاهش هزینه های جاری ونیز کاهش مجموع هزینه ها، نشان می دهد.
کلمات کليديـ سیستم های توزیع، جایابی خازن، نظریه مجموعه های فازی
بازگشت به فهرست مقالات پيشنهادي برق