اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  The value of reducing distributi on losses by domestic load-shif ting: a network perspective
Abstract— Shift ing domest ic load to off-pe ak time peri ods could potent ially reduce electr ical distribu tion losses and associa ted carb on emissi ons. This paper provides the ?rst quantit ative est imate of the possi ble reduction in losses, for a situation wh ere dome stic energy dem and is shifted in time but not reduced. At a likely 0.02% of ene rgy distribu ted by the network, the reduction is small relative to overall losses and to their var iability, giving lit tle rationale fo r distribu tion network operators in Great Britain to encou rage such load- shifting for that reason. The pap er also cons iders the limited regulatory ince ntives for the reduction, and the fragmentation of costs and bene?t s across different partie s. The s ocietal value is consid erably higher than the current regulatory ince ntive, but nonet heless m ay still not war rant the cost of action. Red ucing rather than shiftin g load is likely to give greater environmental ben e?ts.
Keywords— Distribution network losses, Load management, Regulation
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه
چکيده:  جابجايي بار خانگي به دوره هاي زماني غير پيک، مي تواند به صورت بالقوه، تلفات توزيع الکتريکي و نيز انتشار کربن ناشي از آن را کاهش دهد. اين مقاله، ارزيابي کمي و اوليه اي از ميزان کاهش امکان پذير تلفات، در موقعيتي که تقاضاي انرژي خانگي،‌ دچار جابجايي زماني شده و در عين حال، کاهش نمي يابد، ارائه مي کند. جابجايي بار به منظور کاهش تلفات، تنها موجب کاهش 0.02 درصدي در انرژي توزيع شده در شبکه مي شود و اين مقدار در مقايسه با تلفات سراسري و قابليت تغيير پذيري آنها، به اندازه اي کوچک است که براي اپراتور هاي شبکه توزيع در حوزه بريتانياي کبير، از توجيه منطقي پائيني برخوردار مي باشد؛ به گونه اي که آنها صرفا به اين دليل مصرف کنندگان خانگي را به جابجايي بار تشويق نمي کنند. مقاله حاضر هم چنين، انگيزه هاي محدود فرآيند تنظيم جهت کاهش تلفات ناشي از جابجايي بار و قسمت نمودن هزينه ها و عوايد ميان گروه هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد. در حال حاضر، ارزش اجتماعي اين موضوع (جابجايي بار) به مراتب از انگيزه انجام فرايند تنظيم، بيشتر است؛ با اين حال، در نظر گرفتن اين ارزش اجتماعي هنوز هم نمي تواند تضميني براي صرف هزينه در اين رابطه باشد. به نظر مي رسد که که کاهش بار به جاي جابجايي آن، مزاياي زيست محيطي بيشتري را حاصل مي نمايد.
کلمات کليديـ تلفات شبکه توزيع، مديريت بار، رگولاسيون
بازگشت به فهرست مقالات