اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


neural adaptive filtering

ENGLISH

TITLE:  A Single-Phase DG Generation Unit With Shunt Active Power Filter Capability by Adaptive Neural Filtering
Abstract— This paper deals with a single-phase distributed gen- eration (DG) system with active power filtering (APF) capability, devised for utility current harmonic compensation. The idea is to integrate the DG unit functions with shunt APF capabilities, because the DG is connected in parallel to the grid. With the proposed approach, control of the DG unit is performed by in- jecting into the grid a current with the same phase and frequency of the grid voltage and with an amplitude depending on the power available from renewable sources. On the other hand, load harmonic current compensation is performed by injecting into the alternating current system harmonic currents like those of the load but with an opposite phase, thus keeping the line current almost sinusoidal. Both detection of the grid voltage fundamental and computation of the load harmonic compensation current have been performed by two neural adaptive filters with the same structure, one in a configuration “notch” and the other in the complementary configuration “band.” The “notch” filter has been used to compute the compensationg current by eliminating only the contribution of the fundamental of the load current, whereas the “band” configuration is able to extract the fundamental of the coupling point voltage. Furthermore, because the active power generation and the APF features require current control of com- ponents at different frequencies, respectively, a multiresonant current controller has been adopted. The methodology has been tested successfully both in numerical simulation and experimen- tally on a suitably devised test setup. The stability analysis of the proposed control approach has been performed in the discrete domain.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

فارسي

عنوان:  یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی
چکيده:  این مقاله به بررسی یک سیستم DG تکفاز با قابلیت فیلترینگ توان اکتیو (APF) اختصاص دارد که جهت جبرانسازی هارمونیک جریان شبکه طراحی شده است. ایده این طرح، شامل ترکیب و یکپارچه سازی وظایف واحد DG با قابلیت های APF شنت (موازی) می باشد ؛ چرا که سیستم DG به صورت موازی با شبکه متصل می شود. در روش پیشنهادی، کنترل واحد DG از طریق تزریق جریانی با فرکانس و فاز مشابه با ولتاژ شبکه و دامنه متناسب با توان قابل دسترس منابع تجدید پذیر، به شبکه، صورت می پذیرد. از سوی دیگر، جبرانسازی جریان هارمونیک بار از طریق تزریق جریان های هارمونیک مشابه با جریان های هارمونیک بار و البته با فاز مخالف، به جریان متناوب، انجام می شود؛ به گونه ای که جریان خط تقریبا در حالت سینوسی حفظ شود. فرآیند آشکار سازی پایه ولتاژ شبکه و فرآیند محاسبه جریان جبرانسازی هارمونیک بار، به وسیله دو فیلتر تطبیقی عصبی با ساختار واحد صورت می پذیرد که یکی از آنها دارای پیکربندی notch (فیلتر شکافی) و دیگری داراي پیکربندی مکمل band (فیلتر باند) می باشد. از فیلتر شکافی برای محاسبه جریان جبرانسازی استفاده می شود که این امر از طریق حذف اثر پایه جریان بار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، پیکربندی باند، قادر به استخراج پایه ولتاژ نقطه کوپلینگ می باشد. بعلاوه با توجه به اینکه ویژگی های تولید توان اکتیو و نیز APF (فیلترینگ توان اکتیو) نیازمند کنترل جریان اجزاء در فرکانس های مختلف می باشند؛ یک کنترل کننده جریان multi resonant انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد. روش مورد استفاده، به صورت موفقیت آمیز از طریق شبیه سازی عددی و نیز عملیات آزمایشگاهی بر روی یک مجموعه آزمون دارای طرح مناسب، تست شده است. آنالیز پایداری روش کنترل پیشنهادی در حوزه گسسته انجام می شود.
بازگشت به فهرست مقالات