اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Load Scheduling and Dispatch for A ggregators o f Plug-In Electric Vehicles
Abstract— This paper pro poses a n o perating framework for ag- gregators o f p lug-in electric vehicles (P EVs). First, a minimum-cost load scheduling algorithm is designed, w hich determin es the p ur- chase o f energy i n the day-ahead m arket based on the f orecast elec- tric ity price and P EV power demands. T he same algorithm is ap- plicable for n egotiating bila tera l contr acts. Second, a d ynamic dis- patch algorithm is de veloped, used for distrib uting t he pu rch a sed energy to PE Vs on the o perating day. Simulation results a re used to evaluate the pro posed a lgorithms, and to d emonstrate the po- tential i mpact o f a n aggregated PEV ? eet on the power system.
Keywords— Elec tric vehicles, p ower demand, power system economic s, smart g rids
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش مقاله

فارسي

عنوان:  زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)
چکيده:  اين مقاله يک چارچوب عملياتي را براي گردآورنده هاي خودروهاي PEV (خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق) پيشنهاد مي کند.در ابتدا يک الگوريتم زمانبندي بار با کمترين ميزان هزينه طراحي مي شود که خريد انرِژي را در بازار آتي روزانه بر مبناي پيش بيني قيمت برق و تقاضاي توان خودروهاي PEV‌ تعيين مي نمايد. الگوريتم مشابه اي نيز براي فرايند مذاکره در قراردادهاي دو جانبه به کار مي رود. ثانيا،‌ يک الگوريتم توزيع ديناميکي ايجاد مي شود که به منظور توزيع انرژي خريداري شده به خودروهاي PEV در روز کاري فعلي استفاده مي شود. براي ارزيابي الگوريتم هاي پيشنهادي و نيز نشان دادن تاثير بالقوه ي يک ناوگان گردآوري شده از خودروهاي PEV بر سيستم قدرت، از نتايج شبيه سازي استفاده مي شود
کلمات کليديـ خودروهاي الکتريکي، تقاضاي توان، جنبه هاي اقتصادي سيستم قدرت، شبکه هاي هوشمند
بازگشت به فهرست مقالات