اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Transmission Switching in Security-Constrained Unit Commitment
Abstract— Transmission switching (TS) is introduced in se- curity-constrained unit commitment (SCUC) fo r alleviating transmission violations and reducing operating costs. The SCUC problem is decomposed into the unit commitment (UC) master problem and the TS subproblem. The UC master problem ?nds the optimal hourly schedule of generating units. The TS subproblem uses this solution fo r transmission switching to ?nd the optimal dispatch of units when considering network constraints. The TS subproblem also examines contingencies and identi?es required changes to the UC master problem solution when contingencies cannot be mitigated in the TS subproblem. To propose a practical TS model, the standing phase angle difference limit is considered and relevant constraints are added to the TS subproblem. The case studies exhibit the effectiveness of the proposed approach.
Keywords— erms— Benders decomposition, mixed-integer program- ming (MIP), security-constrained unit commitment, transmission switching
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

فارسي

عنوان:  سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"
چکيده:  سوئيچينگ انتقال (TS) در مساله SCUC (مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي)، براي کاستن از خطاهاي انتقال و کاهش هزينه هاي عملياتي معرفي مي شود. مساله SCUCبه دو مساله اصلي "مشارکت (به کارگيري) واحدها" (UC) و نيز زيرمساله "سوئيچينگ انتقال" (TS) تجزيه ميشود. مساله اصلي UC الگوي ساعتي بهينه واحد هاي توليدي را شناسايي مي نمايد. زيرمساله TS، از اين راه حل براي سوئيچينگ انتقال استفاده مي نمايد تا اينکه توزيع بهينه واحد ها را با در نظر گرفتن قيود شبکه، مشخص نمايد. زيرمساله TS، همچنين حالات احتمالي را بررسي مي نمايد و در صورتي که امکان کاهش ميزان احتمالات در مساله فرعي TS وجود نداشته باشد؛ را ه حل اصلي UCرا تغيير مي دهد. براي ارائه يک مدل TSکاربردي، حد اختلاف فاز ايستا در نظر گرفته مي شود و قيود مربوطه، به مساله فرعي TS، اضافه مي شوند. مطالعات موردي، کارايي روش پيشنهادي را نشان مي دهند.
کلمات کليديـ الگوريتم تجزيه Benders، برنامه ريزي عدد صحيح مختلط(MIP)، مشارکت واحد هاي توليدي با در نظرگرفتن قيود امنيتي، سوئيچينگ انتقال
بازگشت به فهرست مقالات