اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Reliability assess ment of a wind-power system with integrated energy storage
Abstract— This study looks into reliability assessment and components ratin g o f a wind-power sy stem with inte grated batter y energy storage. The system can potentially be us ed in remote electri?cation projects to mitiga te the reliance on diesel genera tors . A re liability a ssessment method has b een proposed in th is study, based on a combination of the traditional analytical and simulation-based approaches, to enable calculation of re liability indices, required b attery capacity and p ow er rating , and power rating o f the power-electronic co nv erte r of t h e win d-p ower un its. Th e p rop ose d m e t ho d i s easy t o i mple ment in th e M ATLAB s oft wa re env iro nment, ta kes i nto accou nt t he u nits forced ou tage rate ( F OR), an d also pe rmits m ode lling o f t h e grid- connected mode.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي
چکيده:  مطالعه حاضر به ارزيابي قابليت اطمينان و بررسي نرخ اجزاي يک سيستم توان بادي که با سيستم ذخيره انرژي در باطري، تجميع شده است؛ مي پردازد. اين سيستم مي تواند به صورت بالقوه در پروژه هاي برق رساني به نقاط دوردست استفاده شود تا اينکه ميزان وابستگي به ژنراتورهاي ديزلي را کاهش دهد. در اين مطالعه يک روش ارزيابي قابليت اطمينان پيشنهاد شده است که مبناي آن ترکيبي از روش هاس تحليل سنتي و روش هاي مبتني بر شبيه سازي مي باشد و هدف آن فراهم آوردن امکان محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان، محاسبه نرخ توان و ظرفيت بادي مورد نياز، و نيز محاسبه نرخ توان مبدل الکترونيک قدرت در واحد هاي نيروگاهي مي باشد. پياده سازي روش پيشنهادي در نرم افزار MATLAB آسان مي باشد. اين روش، نرخ خروج اضطراري واحد هاي نيروگاهي (FOR) را مد نظر قرار داده و همچنين مدلسازي حالت اتصال به شبکه را امکان پذير مي سازد.
بازگشت به فهرست مقالات