اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  VGS Algorithm - an Efficient Deadlock Resolution Method
Abstract— The occurrence of deadlocks should be controlled effectively by their detection and resolution, but may sometimes lead to a serious system failure. After implying an efficient detection algorithm the deadlock is resolved by a deadlock resolution algorithm whose primary step is to either select the victim then to abort the victim transaction or cause it to rollback. This step resolves deadlock but is not efficient one. This paper proposes a new deadlock resolution algorithm which doesn?t cause any aborts /roll backs in fact it is based on the mutual cooperation of transactions and a random number representing time duration for which the process holding the resource will be suspended.
Keywords— Deadlock, WFG, Transactions, Resources
توضيح و دانلود متن مقاله
تماس با ما

فارسي

عنوان:  الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست
چکيده:  بروز بن بست ها بايد به گونه اي موثر از طريق تشخيص و رفع آن ها کنترل شود؛ با اين وجود بن بست ها ممکن است در برخي مواقع به بروز نقص جدي در سيستم منجر شوند. پس از اشاره ضمني به يک الگوريتم تشخيص بهينه، بن بست ايجاد شده به وسيله يک الگوريتم رفع بن بست، برطرف مي شود. گام اول اين الگوريتم تعيين قرباني و سپس پايان دادن فوري به تراکنش قرباني و يا عقبگرد آن تراکنش مي باشد. هرچند اين مرحله بن بست را برطرف مي سازد؛ اما روشي بهينه براي رفع بن بست ها نمي باشد. اين مقاله الگوريتم جديدي براي رفع بن بست پيشنهاد مي کند که هيچ گونه لغو فوري / عقبگردي را ايجاد نمي کند. در واقع اين الگوريتم بر مبناي "تشريک متقابل تراکنش ها" و نيز در نظر گرفتن يک عدد تصادفي که نمايانگر مدت زماني است که در آن مدت، پردازشي که منبع را در اختيار دارد به حالت تعليق در مي آيد، استوار مي باشد.
کلمات کليديـ بن بست، گراف انتظار، تراکنش ها، منابع
بازگشت به فهرست مقالات