اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Planned Scheduling for Economic Power Sharing in a CHP-Based Micro-Grid
Abstract— Abstract—At the planning of combined heat and power (CHP)-based micro-grid, its distributed energy resources (DER) capacity is to be selected and deployed in such a way that it becomes economically self-suf?cient to cater all the loads of the system without utility’s participation. Economic deployment of DERs is meant to select optimal locations, optimal sizes, and optimal technologies. Optimal locations and sizes, which are independent of CHP-based DERs types, are selected, here, by loss sensitivity index (LSI) and by loss minimization using particle swarm optimization (PSO) method, respectively. In a micro-grid, both fuel costs and NOX emissions are, mainly, dependent on types of DERs used. So the main focus of the present paper is to incorporate originality in ideas to evaluate how different optimal output sets of DER-mix, operating within their respective capacity limits, could share a n electrical tracking demand, economically, among micro-turbines and diesel generators of various sizes, satisfying different heat demands, on the basis of multi-objective optimization compromising between fuel cost and emission in a 4-DER 14-bus radial micro-grid. Optimization is done using differential evolution (DE) technique under real power demand equality constraint, heat balance inequality constraint, and DER capacity limits constraint. DE results are compared with PSO.  
Keywords— Diesel generator, differential evolution, economic emission load dispatch, loss sensitivity index, micro-turbine, particle swarm optimization
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد
چکيده:  در هنگام طراحي ميكروشبكه هايي (ميكرو شبكه: شبكه اي متشكل از بارها و منابع گوناگون توليد توان) كه به توليد همزمان گرما و برق مي پردازند ، "منابع انرژي توزيع شده و مجزا از يكديگر" موجود در شبكه ، بايد به گونه اي انتخاب شده و به كار گرفته شوند كه به لحاظ اقتصادي متكي بر قابليت هاي خود بوده و بتوانند بدون نياز به شبكه سراسري برق ، تمامي بارهاي موجود در سيستم را تغذيه نمايند. به كارگيري اقتصادي "منابع انرژي مجزا از يكديگر" به معناي انتخاب مكان ها ، ابعاد و تكنولوژي هاي مطلوب و بهينه مي باشد. در اينجا ، مكان ها و ابعاد مطلوب و بهينه ، كه هيچ گونه ارتباطي با انواع "منابع انرژي توزيع شده در توليد هم زمان گرما و برق" ندارند، به ترتيب از طريق شاخص LSI (شاخص حساسيت تلفات) و نيز با در نظرگرفتن دستيابي به "كاهش حداكثري تلفات" با استفاده از روش PSO (الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات - تكنيك بهينه سازي رفتار مجموعه با استفاده از رفتار اجزاء) انتخاب مي شوند. در يك سيستم ميكرو شبكه اي ، هزينه هاي سوختي و نيز انتشار گازهاي اكسيد نيتروژن ، اساسا، به نوع منابع انرژي توزيع شده ، وابسته مي باشند. از اينرو ، هدف اصلي اين مقاله اين است كه ايده هاي ابتكاري را به گونه اي با يكديگر تركيب نمايد تا اينكه بتواند تخمين بزند كه خروجي هاي بهينه حاصل از مجموعه هاي متفاوت تركيبات "منابع انرژي توزيع شده" كه با توجه به محدوديت هاي ظرفيتي خود در حال فعاليت مي باشند، چگونه مي توانند تقاضاهاي بار الكتريكي را به گونه اي اقتصادي ميان ميكرو- توربين ها و ژنراتورهاي ديزلي با ابعاد مختلف، تقسيم نمايند تا اينكه در عين حال نيازهاي حرارتي مختلف را نيز براورده سازند و تمامي اين موارد بر اساس بهينه سازي چند منظوره اي است كه ميان هزينه سوخت و پديده ي انتشار گازهاي اكسيد نيتروژن در يك "ميكرو شبكه شعاعي متشكل از 14 باس و 4 منبع انرژي توزيع شده" ، توازن ايجاد مي نمايد. فرايند بهينه سازي با استفاده از تكنيك DE (تكامل ديفرانسيلي) با در نظرگرفتن "محدوديت مساوي" نياز به توان حقيقي و "محدوديت قابل تغيير" تعادل گرمايي و محدوديت حدود ظرفيتي منابع انرژي توزيع شده، صورت مي پذيرد. نتايج حاصل از "تكنيك تكامل ديفرانسيلي" با نتايج حاصل از "الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات - تكنيك بهينه سازي رفتار مجموعه با استفاده از رفتار اجزاء" ، مقايسه مي شوند.
کلمات کليديـ ژنراتور ديزلي، تکامل ديفرانسيلي، توزيع بار و انتشار گازها به صورت اقتصادي، شاخص حساسيت تلفات، ميکرو توربين، تكنيك بهينه سازي رفتار مجموعه با استفاده از رفتار اجزاء
بازگشت به فهرست مقالات