اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Progress and recent trends of wind energy technology
Abstract— In this paper , alon g with the prog ress of m odern wind energy te chnology , t h e trend s o f wind energy techn ology and potent ial chal lenges have been studied th oroughly. It is estim ated that with in th e nex t 2–3 decade s, the Verti cal Ax is Wind Tur bine (VAWT) can domi nate th e wind -energ y t e chnology . The VAWT requi res less land s pace and usin g the same space; it is cap able of prod ucing more win d energy than that of its counte rpart. By imp lying the Fish Schooling Conce pt effe ctive ly and success fully, it is possible to adv ance the wind-e nergy te chnology more . I n the last 3–4 decade s, the wind turbi ne capacity has been increased around 30–40 times. With the incr ease of wind energ y capacity, the deman d o f the energ y storage syst em has bee n increa sed sig ni?cant ly. Alon g with the many energy storage systems , fuel cells and batter ies ar e the two mos t promisin g dev ices to meet the de mand in RE systems . The wind-e nergy techn ology is est ablished itself but not yet full y mature and hence there are many areas wher e improveme nts are requi red to reduce the cost of wind energy
توضيح و دانلود متن مقاله
تماس با ما

فارسي

عنوان:  پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي
چکيده:  در اين مقاله همزمان با بررسي پيشرفت تکنولوژي مدرن انرژي بادي، روند هاي تکنولوژي انرژي بادي و چالش هاي بالقوه در اين مسير، به طور کامل بررسي شده است. پيش بيني مي شود که در طي دو تا سه دهه آينده، توربين بادي با محور عمودي (VAWT) حوزه تکنولوژي انرژي بادي را تسخير نمايد. توربين بادي با محور عمودي به فضاي کمتري احتياج دارد و در صورت استفاده در فضاي يکسان نسبت به ساير انواع توربين هاي بادي، قادر به توليد انرژي بادي بيشتري مي باشد. با اعمال "نظريه نظم هماهنگ ماهيان" به صورت موثر و موفقيت آميز، ايجاد پيشرفت هاي بيشتر در تکنولوژي انرژي بادي امکان پذير مي باشد. در سه تا چهار دهه اخير ظرفيت توربين بادي به ميزان سه تا چهار برابر افزايش يافته است. با افزايش ظرفيت انرژي بادي، نياز به سيستم ذخيره سازي انرژي به شدت افزايش يافته است. در کنار بسياري از سيستم هاي ذخيره انرژي، پيل هاي سوختي و باطري دو مورد از محتمل ترين ابزارهاي برآوردن نيازهاي موجود در سيستم هاي انرژي تجديد پذير (RE , Renewable Energy) مي باشند. هر چند تکنولوژي انرژي بادي قابليت خود را اثبات نموده است؛ با اينحال هنوز به طور کامل رشد وتوسعه نيافته است و از اين رو حوزه هاي زيادي وجود دارند که نيازمند پيشرفت هايي در جهت کاهش هزينه انرژي بادي مي باشند.
بازگشت به فهرست مقالات