اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال: مدل احتمالی مبتنی بر روش «برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط» (MILP)
چکيده— این مقاله به توصیف یک مدل احتمالی جدید برای مساله برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال با در نظر گرفتن معیار های قابلیت سیستم، اختصاص دارد. معیار های احتمالی قابلیت اطمینان با توجه به نرخ های خروج اضطراری (FOR) شناخته شده در گذشته، به توصیف موارد تصادفی خروج خط و یا ژنراتور می پردازد. مدل برآیند، هزینه های مربوط به نصب و بهره برداری و نیز هزینه مربوط به «انرژی مورد انتظار عرضه نشده» (EENS) را مورد توجه قرار می دهد تا اینکه به صورت بهینه، تعداد و موقعیت مدارات و واحد های تولیدی جدید در شبکه، ظرفیت تولید توان هر یک از این واحد ها و نیز زاویه فاز در هر گره را تعیین نماید. بعلاوه در این مقاله فرمول بندی های خطی کارآمدی معرفی شده اند تا به ماهیت غیر خطی این مساله که شامل قیود و توابع هدف می باشد؛ بپردازند. به منظور نشان دادن کارایی ساختار پیشنهادی، سیستم آزمون 6 باسه اصلاح شده، سیستم آزمون IEEE 24-bus RTS و سیستم آزمون IEEE 118-bus مورد استفاده قرار می گیرند.
کلمات کليدي: انرژی مورد انتظار عرضه نشده (EENS)، برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال (G&TEP)، احتمال قطع بار (LOLP)، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP)، برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط (MINLP)
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Generation and Transmission Expansion Planning: MILP–Based Probabilistic Model
Abstract:  This paper describes a new probabilistic model for generation and transmission expansion planning (G&TEP) problem considering reliability criteria. Probabilistic reliability criteria accounts for random generator or line outages with known historical forced outage rates (FOR). The resultant model considers the installation and operation costs as well as the cost of expected energy not supplied (EENS) to optimally determine the number and location of new generating units and circuits in the network, power generation capacity for those units and the voltage phase angle at each node. Also, efficient linear formulations are introduced in this paper to deal with the nonlinear nature of the problem including objective functions and constraints. Modified 6-bus test system, IEEE 24-bus RTS and IEEE 118-bus test system are utilized to illustrate the effectiveness of the proposed framework.
Keywords: Expected energy not supplied (EENS), generation and transmission expansion planning (G&TEP), loss of load probability (LOEP), mixed integer linear programming (MILP),mixed integer nonlinear programming (MINLP).
بازگشت به فهرست مقالات